Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Όλα τα δικαιολογητικά για τη νομιμοποίηση των σταύλων

Οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να λάβει ένας κτηνοτρόφος άδεια για τον σταύλο του, είτε είναι ένα απλό μαντρί είτε μία σύγχρονη σταυλική εγκατάσταση εντατικής εκτροφής. Ουσιαστικά, με εγκύκλιό του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διευκρινίζει τις λεπτομέρειες του νόμου 4056/2012 που αφορά την κτηνοτροφία και χωρίζει τις κτηνοτροφικές μονάδες σε τρεις τύπους:......
 
α) Πρόχειρα καταλύματα ζώων (μαντριά), β) κατασκευές έως 300 τ.μ. και κατασκευές με σκελετό θερμοκηπίου και γ) εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας. Η προθεσμία, μέχρι στιγμής, για τη νομιμοποίηση των σταύλων παραμένει η 30ή Ιουνίου του 2012 και προσωρινή <<άδεια>> αποτελεί ακόμα και η βεβαίωση της κατάθεσης αίτησης αδειοδότησης από τον κτηνοτρόφο.
Αναλυτικά, στην εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Γιώργος Κανελλόπουλος, αναφέρονται τα παρακάτω:
Θέμα : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του N. 4056/2012
Για την εφαρμογή του N.4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 52/Α΄/12-03-2012) και με την επιφύλαξη των κατά περίπτωση ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, σας γνωρίζουμε τα εξής :
1. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Με τον όρο κτηνοτροφική εγκατάσταση νοείται η μονάδα εκτροφής οποιουδήποτε είδους ζώου η οποία αποτελείται από:
•Το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου που εκτρέφεται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση
•Το περιφραγμένο γήπεδο εντός των ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση
•Το σύνολο των κτιρίων κύριων και βοηθητικών όπως σταύλος, υπόστεγα χονδροειδών ζωοτροφών, γραφεία, οικία σταβλίτη, παρασκευαστήριο ζωοτροφών, ζυγιστήριο, κλπ
•Το σύνολο των απαραίτητων ηλεκτρολογομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την λειτουργία της εγκατάστασης, όπως συστήματα αποχέτευσης, επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων, μεταφοράς και παροχής ύδατος, ηλεκτροδότησης κ.λ.π.
•Το σύνολο των αποθηκών όπως αποθήκες ζωοτροφών, εργαλείων και προϊόντων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της και βρίσκονται εντός των ορίων του γηπέδου.
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ανάλογα με το είδος κατασκευής και τη μορφή τους οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες:
Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ
Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής.
Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα. ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία και είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες, ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών και εξυπηρετούν τις ανάγκες  εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους.
Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου με το όρο κτηνοτροφία εκτατικής μορφής νοείται το σύστημα εκτροφής που ο σταβλισμός των ζώων περιορίζεται κατά τη διάρκεια της νύκτας ή για την προστασία τους κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών και το οποίο:
•έχει χαμηλό επενδεδυμένο κεφάλαιο
•απαιτεί μικρή ένταση εργασίας
•καλύπτει τις ανάγκες διατροφής των ζώων κατά το μεγαλύτερο μέρος από φυσικούς ή τεχνητούς λειμώνες ή βοσκοτόπους.
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις:
•οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου με την υπ'αρ. 5888/03-02-2004 (ΦΕΚ Β΄ 355/2004) ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Γεωργίας, για τις οποίες πιστοποιητικό τήρησης του τύπου κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία
•οι οποίες έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών και όπως αυτά ορίζονται στην υπ' αρ. 281273/27-08-2004 (ΦΕΚ Β΄ 1396/2004) ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Γεωργίας, για τις οποίες πιστοποιητικό τήρησης των προτύπων κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία
ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΗ
Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας
Ανάλογα με τη θέση και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4014/2011

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι το τμήμα του οικοπέδου που ορίζεται από το περίγραμμα των  κτιριακών εγκαταστάσεων όπως χώροι στέγασης ζώων, αποθήκες κλπ στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης.

4. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εντός των ορίων της οποίας είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση.
Έργο της ΑΑΑ είναι η χορήγηση, ανάκληση, ανανέωση, τροποποίηση και μεταβίβαση των αδειών εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, και η επιβολή κυρώσεων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού.
5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή Σταυλισμού είναι αρμόδια  για τον έλεγχο, την διενέργεια αυτοψίας, την παροχή γνώμης για κάθε θέμα της κτηνοτροφικής εγκαταστάσης και την γνωμοδότηση για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 10 του Ν.4056/2012 στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται, μετά από αυτοψία, παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων του και παραλήψεις τήρησης των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τις αποφάσεις της ΑΑΑ .
Η Επιτροπή Σταυλισμού συστήνεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Είναι τριμελής, η θητεία της διαρκεί δύο έτη και συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη με βάση  τα ισχύοντα στο άρθρο 4 του Ν.4056/2012. Εισηγείται στην ΑΑΑ, για κάθε θέμα που εξετάζει,  συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.
β.  Διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Με το παρόντα νόμο αντικαθίστανται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με την άδεια εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Για την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης απαιτείται  κατάθεση φακέλου με τα εξής δικαιολογητικά:
1. για τα Πρόχειρα Καταλύματα
•αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα προς την ΑΑΑ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1.
•δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των προβλεπόμενων ΠΠΔ
•υπεύθυνη Δήλωση του Ν . 1599/1986 (Α 75)΄ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3γ του Ν. 4056/2012.
Το αποδεικτικό κατάθεσης που έχει ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι την αυτοψία (υπόδειγμα 7) χορηγείται σε περίπτωση κατάθεσης πλήρους φακέλου.
2. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου ΄ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μέχρι 300 τ.μ. βάσει εγκεκριμένων προτύπων κατασκευών
Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που περιγράφονται ανωτέρω η έκδοση άδειας εγκατάστασης πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο χορηγείται η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης η οποία ισχύει μέχρι 3 μήνες από την χορήγησή της και στο δεύτερο στάδιο χορηγείται η άδεια εγκατάστασης.
I. Για την έκδοση της προέγκρισης κατατίθεται φάκελος που περιλαμβάνει:
1.  αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2,
2.    υπεύθυνη δήλωση του Ν . 1599/1986 (Α 75)΄ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4γ του Ν. 4056/2012,
3.    έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, εγγεγραμμένου στο ΓΕΩΤΕΕ, που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
4.    μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α΄, ή Δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των πρότυπων  περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β΄
5.    Έγκριση τύπου κατασκευής για την περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με σκελετό θερμοκηπίου. Η έγκριση χορηγείται από το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών  του Α.Π.Θ. σύμφωνα με την υπ' αρ. 5888/03-02-2004 ΚΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Γεωργίας.
6.   Προεγκεκριμένη  μελέτη και σχέδια, τοπογραφικό διάγραμμα από τον επιβλέποντα μηχανικό όπως ορίζονται στην υπ' αρ.  281273/27-08-2004 ΚΥΑ για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις βάσει εγκεκριμένων προτύπων κατασκευών
II. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης κατατίθεται φάκελος που περιλαμβάνει:
1.   αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 3
2.   άδεια προέγκρισης εγκατάστασης
3.   πιστοποιητικό τύπου ή προτύπων από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία σύμφωνα με τις υπ' αρ. 5888/03-02-2004 και 281273/27-08-2004 ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων έργων και Γεωργίας, για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μέχρι 300 τ.μ. βάσει εγκεκριμένων προτύπων κατασκευών.
4. απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
3. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας
Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που περιγράφονται ανωτέρω η έκδοση άδειας εγκατάστασης πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο χορηγείται η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης η οποία ισχύει μέχρι 3 μήνες από την χορήγησή της και στο δεύτερο στάδιο χορηγείται η άδεια εγκατάστασης.
I. Για την έκδοση της προέγκρισης κατατίθεται φάκελος που περιλαμβάνει:
1. αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2,
2. υπεύθυνη δήλωση του Ν . 1599/1986 (Α 75)΄ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4γ του Ν. 4056/2012,
3. έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου εγγεγραμμένου στο ΓΕΩΤΕΕ, που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
II. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης κατατίθεται φάκελος που περιλαμβάνει:
1.   αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 3
2.   άδεια προέγκρισης εγκατάστασης
3.   οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία σε περίπτωση της τρίτης  κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4056/2012 ή βεβαίωση απαλλαγής από υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή αίτηση ένταξης στο καθεστώς εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κτηριακών εγκαταστάσεων από την εκάστοτε αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή άλλη υπηρεσία, στην περίπτωση της τρίτης  κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4056/2012 κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση οικοδομικής άδειας ή είναι αυθαίρετες εδάφιο δδ της παρ.5.α του άρθρου 6 τουΝ.4056/2012
4. απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
Η αυτοψία και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή Σταυλισμού γίνεται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κατάθεση της αίτησης για άδεια εγκατάστασης. Η ΑΑΑ εντός της ανωτέρω προθεσμίας ελέγχει το φάκελλο της εγκατάστασης για να διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.4056/2012.
Αν από την αρμόδια Επιτροπή Σταυλισμού διαπιστωθεί η ύπαρξη των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης καθώς και η ορθότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν, κατά το στάδιο της χορήγησης άδειας προέγκρισης εγκατάστασης  η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια εγκατάστασης
Ενδεικτικά υποδείγματα των αιτήσεων και των αδειών εγκατάστασης και προέγκρισης εγκατάστασης καθώς και αποδεικτικό παραλαβής φακέλου για την περίπτωση των προχείρων καταλυμάτων παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου. .
Οι αποστάσεις των χώρων που αναφέρονται στο παράρτημα του άρθρου 20 υπολογίζονται βάσει των ισοδυνάμων ζώων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην υπ' αρ. 1958 ΦΕΚ 21/Β'/13-02-2012 απόφαση του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με το παράρτημα VII ομάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις».  Κατά την κρίση της ΑΑΑ και μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού είναι δυνατή η τροποποίηση των αποστάσεων ώστε να διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον.
Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Επισημαίνεται επίσης ότι διοικητικοί έλεγχοι πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου διενεργούνται από την ΑΑΑ, πριν από την χορήγηση της άδειας και οποτεδήποτε μεταγενέστερα, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο.
Τα στοιχεία του φακέλου διασταυρώνονται με στοιχεία άλλων μηχανογραφημένων ή μη βάσεων δεδομένων και με στοιχεία τηρούμενα σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή επαγγελματικές οργανώσεις.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά και έκτακτα. Ο τακτικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και στη συνέχεια ανά διετία. Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε, κατά την κρίση της ΑΑΑ, ή εφόσον υπάρχουν καταγγελίες με βάσιμες ενδείξεις για παραβάσεις ισχυόντων νόμων, υγειονομικών ή πολεοδομικών διατάξεων ή άλλων κανονισμών.
Ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Κανελλόπουλος
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου