Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Η υγεία, η παιδεία, το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό δεν είναι εμπορεύματα

Η υγεία, η παιδεία, το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό δεν είναι εμπορεύματα.
Όμως, ειδικά για το ηλεκτρικό ρεύμα, αναλύοντας το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα από το πρώτο θερινό τμήμα της Βουλής, μας προκαλεί να παραθέσουμε τις απόψεις μας για αυτό το κοινωνικό αγαθό που ξεδιάντροπα η ξενόδουλη συγκυβέρνηση  Σαμαρά – Βενιζέλου εκποιεί στα ιδιωτικά συμφέροντα.
Κατ’ αρχήν, το ενεργειακό δυναμικό της χώρας μας, πέρα από κοινωνικό αγαθό, πληρωμένο με τον ιδρώτα του Έλληνα φορολογούμενου, πέρα από βασικό και κυρίαρχο παράγοντα από τον οποίο εξαρτώνται και οι τρεις παραγωγικοί τομείς, αποτελεί και βασικότατο παράγοντα, στρατηγικής σημασίας, για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας.
Η σημερινή «ανασχηματισμένη» συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – ΕΛΙΑ, πιστός συνεχιστής των προηγούμενων κυβερνήσεων που είχαν ξεκινήσει με τον τεμαχισμό της ΔΕΗ για την ευκολότερη εκχώρηση της στον ιδιωτικό τομέα, επιχειρεί τώρα την παραχώρηση των περισσότερο προσοδοφόρων τομέων ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας στα αδηφάγα, παρασιτικά κερδοσκοπικά, ιδιωτικά συμφέροντα που, αν και αδειοδοτήθηκαν για επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας, προτίμησαν την κερδοσκοπική εκμετάλλευση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων της ΔΕΗ.
Η εξαγγελία της συγκυβέρνησης για αυξήσεις στα τιμολόγια των μικροκαταναλωτών, με αντίστοιχη μείωση της τιμής της κιλοβατώρας για τις μεγάλες καταναλώσεις, πέρα από τη παρότρυνση για υπερκατανάλωση, ακόμα και σπατάλη ενέργειας
(να πουλήσει προϊόν θέλει ο ιδιώτης), δείχνει από που σκοπεύουν να αντλήσουν υπερκέρδη οι επίδοξοι νέοι ιδιοκτήτες των κερδοφόρων τομέων της ΔΕΗ.
Η εκποίηση στα ιδιωτικά συμφέροντα της ήδη υπάρχουσας υποδομής εκμετάλλευσης πρώτων υλών παραγωγής ενέργειας –λιγνιτοφόρες εκμεταλλεύσεις, υδροηλεκτρικά φράγματα και εγκαταστάσεις– αλλά και η απόλυτη εξάρτηση από την ξένη τεχνογνωσία και τεχνολογία επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Αιολικά, Φωτοβολταϊκά, νέα υδροηλεκτρικά), ακόμα και ο ασφυκτικός έλεγχος στη μελλοντική χρήση των ελληνικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο), οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απόλυτη ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τα μεγαθήρια στον τομέα της ενέργειας, από τα ξένα και ντόπια ιδιωτικά συμφέροντα.
Η ιδιαιτερότητα των μεγάλων υδροηλεκτρικών φραγμάτων να επηρεάζουν το μικροκλίμα, το περιβάλλον και τη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, από τη στιγμή που θα εκχωρηθούν στα ιδιωτικά συμφέροντα, δείχνει περίτρανα πως και οι σημερινές κυβερνήσεις οδεύουν στο δρόμο που τους όρισαν οι εντολοδόχοι τους, στο δρόμο της απώλειας εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, στο δρόμο της κατάρρευσης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της χώρας μας, στο δρόμο των απολύσεων και της αφαίμαξης του ελληνικού λαού.
Πράγματι, αναλύοντας άρθρο προς άρθρο το Σχέδιο Νόμου που ψηφίστηκε κατ’ αρχήν, από το πρώτο θερινό τμήμα του 2014 της Βουλής, αποδεικνύονται πολύ ήπιοι οι πιο πάνω χαρακτηρισμοί.
            Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να επισημάνουμε πως η ιδέα για δημιουργία «ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ», ( όπως αναφέρεται στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ») η Μικρή ΔΕΗ δηλαδή, έγινε Νόμος από το 1993 με αριθμό 2166/24-8-1993 και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 137 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
            Στο πρώτο άρθρο αυτού του νόμου (μετασχηματισμός επιχειρήσεων – περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής) μεταξύ άλλων αναφέρεται:
«1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του παρόντος εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: …
 α. …
δ. Διασπάσεως ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια των άρθρων 68 παρ. 1 και 79 του κ.ν. 2190/1920.
ε. Εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή τμημάτων της σε λειτουργούσα ή νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρία.
            Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου η εταιρία που προκύπτει από το μετασχηματισμό θα αναφέρεται κατωτέρω ως «νέα εταιρία».
Από το 1993 δηλαδή, είχαν προσδιορίσει και τον χαρακτηρισμό «νέα εταιρία».
            Παρακάμπτοντας κι’ άλλες επισημάνσεις που θα μπορούσαν να αναφερθούν, διαβάζουμε το άρθρο 3 του ίδιου νόμου που ψήφισαν οι αξιότιμοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου το 1993, όπου διευκρινίζονται τα περί φορολογίας των μετασχηματιζομένων και των νέων εταιριών.


Άρθρο 3. (του Ν. 2166/1993)
Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις – Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων.

1. Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιριών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέα εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για το μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας εταιρίας, η δημοσίευση αυτών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ τρίτου.
2. …
3. …
4. Οι αφορολόγητες κρατήσεις εκ των κερδών ή τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά εκ των μη διανεμόμενων κερδών, που υφίστανται στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, εφόσον μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσια σε ειδικούς λογαριασμούς στη νέα εταιρία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο μετασχηματισμού.

            Να δούμε όμως τι λέει αυτό το Σχέδιο Νόμου που το πρώτο θερινό τμήμα του 2014 της ελληνικής Βουλής το έκανε Νόμο του Κράτους.

           
            Να σημειώσουμε πως οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες που παραχωρούνται στη Νέα Εταιρία, είναι από τις πλέον σύγχρονες και ως εκ τούτου, ακριβοπληρωμένες από τον Έλληνα φορολογούμενο και αφ’ εταίρου, με πολύ μικρότερο κόστος παραγωγής ενέργειας, που σημαίνει και μεγαλύτερο κέρδος για τους επίδοξους νέους ιδιοκτήτες της «Νέας Εταιρίας», της «Μικρής ΔΕΗ» δηλαδή.
            Ειδικά για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμη ύλη τον λιγνίτη, οι ιδιοκτήτες της «Μικρής ΔΕΗ», αρπάζουν και τα «…διαθέσιμα αποθέματα … για τη μακρόχρονη λειτουργία των παραπάνω λιγνιτικών μονάδων ήτοι:
(i)                 του ορυχείου Αμυνταίου συμπεριλαμβανομένου του ορυχείου Λακκιάς
(ii)               του ορυχείου Κλειδιού
(iii)             του ορυχείου Λόφων Μελίτης
(iv)              των ορυχείων Κομνηνών Ι & Ι Ι
(v)               του ορυχείου Βέη»,   όπως αναφέρεται παραπάνω, στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Σχεδίου Νόμου.
            Και βέβαια, η Γερμανία, για παράδειγμα, που εποφθαλμιά τους λιγνίτες της Ελλάδας, απαγορεύει, σιγά-σιγά την παραγωγή ενέργειας από μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη χώρα μας, αλλά για τις δικές της ηλεκτροπαραγωγικές ανάγκες, θα επιχειρήσει την εξαγορά των μετοχών της «Νέας Εταιρίας», για να αρπάξει και τους λιγνίτες και ολόκληρα τα ορυχεία που εκχωρεί η ΔΕΗ ΑΕ στη «Μικρή ΔΕΗ» (Άρθρο 1, παράγραφος 3 (γ)).
            Στο Άρθρο 2 (Διαδικασία εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ ΑΕ), αναφέρεται, στην παράγραφο 3, πως « … η ΔΕΗ ΑΕ θα λάβει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας …», ενώ στην παράγραφο 4: «Η ΔΕΗ ΑΕ θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας, των οποίων είναι δικαιούχος, σε ενδιαφερόμενα για την απόκτηση τους πρόσωπα, τα οποία θα αναδειχθούν στο πλαίσιο ανοικτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισμού.». Εκδίδει δηλαδή η ΔΕΗ ΑΕ μετοχές για τη «Μικρή ΔΕΗ» και τις δίνει πακέτο ( με όλα τα περιουσιακά και εργασιακά στοιχεία) στον … πλειοδότη. Και για να μη μείνει εκτεθειμένος ο πλειοδότης, « Η μεταβίβαση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της παραγράφου 3 του Άρθρου 1 πραγματοποιείται με καθολική διαδοχή, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση οιασδήποτε άλλης διάταξης.», όπως αναφέρεται στην 3η παράγραφο του 2ου άρθρου του Σχεδίου Νόμου.
            Όμως, ποια είναι τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος Νόμου   κατά παρέκκλισης οποιασδήποτε άλλης διάταξης;
            Τίποτε άλλο παρά το απύθμενο βάθος οσφιοκαμψίας των κυβερνώντων της Ελλάδας στα νεοαποικιακά κελεύσματα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που πέσανε σαν τις ύαινες για να κατασπαράξουν τον πλούτο της χώρας μας και να ρουφήξουν αχόρταγα, για άλλη μια φορά, το αίμα και τον ιδρώτα του λαού μας.
            Να ποια είναι τα προβλεπόμενα σ’ αυτά τα επαίσχυντα άρθρα παραχώρησης πλούτου και εργασιακών σχέσεων στους αδηφάγους μεγαλοκεφαλαιούχους.

      Που σημαίνει πως μεταβιβάζονται αυτοδίκαια όλα τα ιδιοκτησιακά στοιχεία στη «Νέα Εταιρία» και όχι μόνο η διαχείριση των λιγνιτών και των ορυχείων, των υδάτων και των φραγμάτων, του φυσικού αέριου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Για να μην αναλύσουμε παράγραφο προς παράγραφο αυτό το άρθρο 8 του Σχεδίου Νόμου, θα επισημάνουμε μόνο πως όλα γίνονται για χάρη της «Νέα Εταιρία», « Κατ’ απόκλιση των κειμένων, γενικών ή ειδικών διατάξεων και των προβλέψεων διοικητικών πράξεων … ».
      Το δε άρθρο 9 ( Μεταβίβαση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας), ξεκαθαρίζει πως «… μαζί με τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του κλάδου …» μεταβιβάζονται και οι πελάτες της ΔΕΗ ΑΕ. Απ’ τα’ αυτί και … στη «Μικρή ΔΕΗ» «… άνευ συγκατάθεσης των πελατών της ΔΕΗ ΑΕ κατ’ απόκλιση των προβλεπομένων στο Άρθρο 23 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (άρθρο 9 παρ.1) οι καταναλωτές για τέσσερις μήνες, είτε το θέλουν, είτε όχι, ενώ η ΔΕΗ ΑΕ υποχρεούται για έξι μήνες «… από την ολοκλήρωση της απόσχισης να απέχει από κάθε μορφής επιθετική εμπορική πρακτική με σκοπό την επαναπροσέλκυση των πελατών, οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων εισφέρθηκαν στη νέα εταιρία.» (άρθρο 9 παρ.5). Και επειδή δεν υπάρχει άλλος «ανταγωνιστής» της «Μικρής ΔΕΗ» από την ΔΕΗ ΑΕ, οι καταναλωτές, για έξι τουλάχιστον μήνες, θα είναι υποχρεωτικά πελάτες της «Μικρής ΔΕΗ».
Κατά τα άλλα, μαζί και με τις άλλες απαγορεύσεις στη ΔΕΗ ΑΕ, (πρώτες ύλες, μέθοδοι παραγωγής ενέργειας, ιδιοκτησιακό καθεστώς, περιοχές διάθεσης της ενέργειας, εργασιακές σχέσεις κ.α.) λειτουργεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός!!!
Και για να μην αφήσουν περιθώρια «χασούρας» από τη «Νέα Εταιρία», επανέρχονται και, με το άρθρο 56 του Ν. 4001/22-8-11 ξεκαθαρίζουν πως «… Το αντάλλαγμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέτρο του αναγκαίου για την κάλυψη του κόστους για την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εσόδων και ενός εύλογου κέρδους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.», όπου «το αντάλλαγμα» είναι το ποσό που θα καταβάλουν τα νέα αφεντικά για την εξαγορά της «Μικρής ΔΕΗ».
Επειδή όμως οι εργαζόμενοι στις … «Νέα Εταιρία» θα ωφελούσε τους εργοδότες να είναι τελείως εκτεθειμένοι στην ασυδοσία τους, για να σιγουρέψουν  την «… πάσης φύσεως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΔΕΗ ΑΕ άνευ συγκαταθέσεως του υποκειμένου των δεδομένων, … » (άρθρο 8 παρ. 6), έτσι μονολεκτικά, με το άρθρο 10 παρ. 8 του Σχ. Νόμου, καταργούνε το άρθρο 14 του Ν. 2472/ 10-Απριλίου-1997 (Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας), όπου αναφέρεται:
  1. Καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει από τα αρμόδια κάθε φορά δικαστήρια την άμεση αναστολή ή μη εφαρμογή πράξης ή απόφασης που τον θίγει, την οποία έχει λάβει διοικητική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο αποκλειστικά με αυτοματοποιημένη επεξεργασία στοιχείων, εφόσον η επεξεργασία αυτή αποβλέπει στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς του και ιδίως της αποδοτικότητάς του στην εργασία, της οικονομικής φερεγγυότητάς του, της αξιοπιστίας του και της εν γένει συμπεριφοράς του.
  2. Το δικαίωμα του παρόντος άρθρου μπορεί να ικανοποιηθεί και όταν δεν συντρέχουν οι λοιπές ουσιαστικές προϋποθέσεις της προσωρινής δικαστικής προστασίας, όπως προβλέπονται κάθε φορά.
Ακόμη και αυτό το δικαίωμα άμυνας των εργαζομένων για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς τους, όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα, απέναντι στην ασύδοτη, αυθαίρετη και καταχρηστική κρίση της εργοδοσίας, δεν εφαρμόζεται.  

Συμπερασματικά:
1.      Σε πρώτη φάση, ΕΚΠΟΙΕΙΤΑΙ το πιο προσοδοφόρο 30% της ΔΕΗ ΑΕ σε μορφή «ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΙΑΣ», (στη «Μικρή ΔΕΗ» δηλαδή), μαζί με όλα τα υπερκείμενα και υποκείμενα (ορυκτός πλούτος, ποτάμια, φράγματα, εδαφικές εκτάσεις, εξοπλισμός, μηχανήματα, εγκαταστάσεις, προσωπικό, εργαζόμενοι, πελάτες και καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος), σε ιδιωτικά συμφέροντα.
2.      Οι εργαζόμενοι, από τις στοές των ορυχείων μέχρι και τα γραφεία της επιχείρησης, θα εργάζονται σε νεοαποικιακές συνθήκες, χωρίς καν το δικαίωμα διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων.
3.      Οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται, στις συγκεκριμένες περιοχές του 30%, να αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα αποκλειστικά (μονοπωλιακά) από την Νέα Εταιρία.
4.      Η από τα τώρα σταδιακή αύξηση της τιμής της KWh για τους μικροκαταναλωτές από τη σημερινή κρατική(;) ΔΕΗ ΑΕ, θα συνεχισθεί και μετά την εξάμηνη υποχρεωτική πελατοποίηση των καταναλωτών που οδηγούνται στην Νέα Εταιρία, ώστε να καταστεί ασύμφορη η επιστροφή αυτών των καταναλωτών στην κρατική(;) ΔΕΗ ΑΕ, που θα είναι επιφορτισμένη με τους καταναλωτές που θα αδυνατούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και, εφαρμόζοντας «κοινωνική πολιτική», θα χρεώνει τους απλήρωτους λογαριασμούς στους υπόλοιπους καταναλωτές.
5.      Η Νέα Εταιρία, μετά από μερικά χρόνια, μπορεί να αλλάξει τις χρήσεις γης των εκτάσεων που «αγόρασε», αφού θα έχει εξορύξει τους λιγνίτες, αφού επιχωματωθούν τα φράγματα από τα φερτά υλικά που παρασέρνουν τα ποτάμια (πέτρες, χώματα κ.α.), αφού παληώσουν οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα και, αφού στραφούν σε άλλες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα αξιοποιήσουν, προς όφελός τους την «ιδιοκτησία τους», τα ορυχεία, τα φράγματα, τα ποτάμια, τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα, με όλες τις εκτάσεις που τους παραχωρούνται σήμερα, για να τις μετατρέψουν, ενδεχόμενα, σε τουριστικά θέρετρα ή ό,τι άλλο σκαρφιστούν για να παράγουν μεγαλύτερο κέρδος για τον εαυτό τους, αδιαφορούντες για τις ζημιές που θα προκληθούν στους παραγωγικούς και κοινωφελείς τομείς της χώρας,
6.      Η ψήφιση αυτού του Σχεδίου Νόμου που αφορά στον τρόπο και τους όρους παραχώρησης στα ιδιωτικά συμφέροντα του στρατηγικού τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προδικάζει και τους όρους εκποίησης και των υπολοίπων πλουτοπαραγωγικών τομέων της χώρας μας στο ξένο και ντόπιο μεγάλο κεφάλαιο, καθώς και των εργασιακών σχέσεων που επιφυλάσσουν για τον ελληνικό λαό.


Βαγγέλης Γράβος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου