Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Μια μοναδική ευκαιρία για την κατακερματισμένη ελληνική κτηνοτροφία ή άλλη μια προεκλογική εξαγγελία


Οι δήμοι επωμίζονται το οικονομικό βάρος για τη δημιουργία των κτηνοτροφικών πάρκων.
Η κτηνοτροφία ευκαιρία στην ορεινή Ήπειρο!

κτηνοτροφικα παρκαΏς Κτηνοτροφικό Πάρκο ορίζεται μία περιοχή για την οποία έχει γίνει χωροταξική μελέτη, που προβλέπει τη δημιουργία της υποδομής και την οριοθέτηση ορισμένης έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία του πάρκου. Η έκταση αυτή πρέπει να είναι ευκόλως προσβάσιμη από τους κτηνοτρόφους με άμεση επαφή με τους βοσκοτόπους (στην περιοχή που ουσιαστικά βόσκουν τα αιγοπρόβατά τους) στην οποία θα εγκατασταθούν αιγοπροβατοστάσια με όλους τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους και τον απαραίτητο εξοπλισμό (αμελκτήρια, δεξαμενές πρόψυξης γάλακτος, αποθήκες ζωοτροφών, αναρρωτήριο, κοπροσωρό για το χειρισμό των αποβλήτων, κατοικία για τους κτηνοτρόφους, (ραφείο για το γεωπόνο και κτηνίατρο που θα παρακολουθούν ζωικό κεφάλαιο κ,λη.)

Μια ομάδα Παραγωγών για κάθε πάρκο.

Σε ένα πάρκο θα μπορούν να εγκατα­σταθούν 5-10 κτηνοτρόφοι με τα ποί­μνιά τους με ένα σύνολο 1.000-3.000 προβάτων ή αιγών. Ο κάθε κτηνοτρόφος θα έχει το δικό του σταύλο αλλά θα χρησιμοποιεί τους κοινόχρηστους χόρους εκ περιτροπής και προγραμ­ματισμένα (π.χ. το αμελκτήριο) όπως θα προβλέπεται από τον εσωτερικό κα­νονισμό λειτουργία. Ουσιαστικά οι συνεργαζόμενοι κτηνοτρόφοι θα αποτελούν «ομάδα παραγωγών» που θα έχει ταυτόχρονα αυτονομία (ατο­μικό σταύλο) και συνεργασία (πχ. ο­μαδική προμήθεια ζωοτροφών, πώ­ληση προϊόντων κ.λπ.).
Για τη δημιουργία πάρκου σε μία περιοχή πρέπει να συσταθεί ειδικός φορέας (πχ. σε επίπεδο Δήμου) με αρμοδιότητες και έργο (πχ. δημιουργία υποδομών, οργάνωση κοινόχρηστης έκτασης, επίβλεψη της λειτουργίας, συντήρησης). Στη συντήρηση και τα έξοδα λειτουργίας (πχ. επισκευές, η­λεκτρικό ρεύμα) θα συμμετέχουν οι κτηνοτρόφοι ποσοστιαία σύμφωνα με το καταστατικό (καθ’ όν τρόπο λειτουργεί μια πολυκατοικία). Εφόσον το πάρκο (κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) γίνει με χρήματα του Δη­μοσίου, ο κτηνοτρόφος θα το...

χρησι­μοποιεί (χωρίς δικαίωμα πώλησης και μεταβίβασης) όσο διατηρεί το ζωικό κεφάλαιο και τη μονάδα του σε λει­τουργία. Εφόσον τον κτηνοτρόφο αυ­τό διαδέχεται στη μονάδα κάποιο από τα παιδιά του, τα δικαιώματα παραμονής στο πάρκο θα μεταβιβάζονται στο παιδί. Αν κάποιος όμως αποχωρήσει από τη δραστηριότητα του κτηνοτρόφου, τη θέση του θα πάρει κάποιος άλλος κτηνοτρόφος, μετά από έγκρι­ση των υπολοίπων κτηνοτροφών και του υπεύθυνου φορέα του πάρκου.
Στην ομάδα παραγωγών του πάρ­κου θα παρέχεται δωρεάν επιστημο­νική βοήθεια και καθοδήγηση από γεωπόνο καθώς και κτηνιάτρου του Δή­μου ή της Περιφέρειας.
Στα πλαίσια οργάνωσης ενός πάρκου θα προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης των εγκαταστάσεων, καθώς και αξιο­ποίησή (μεταποίησή) των παραγόμενων προϊόντων (π.χ. τυροκομείο).

1.000-3.000 κεφάλια Σε κάθε πάρκο θα εγκατα­σταθούν 5-10 κτηνοτρόφοι που θα έχουν και αυτονομία (ατομικός σταύλος) και συνεργασία (π.χ. ομαδική προμήθεια ζωοτροφών).

Τι «κερδίζει» ο κτηνοτρόφος από την συνεργασία

1. Εξασφάλιση καλύτερων συνθη­κών διαβίωσης των ζώων και εργασίας για τους κτηνοιρόφους.
2. Ανάπτυξη εμπιστοσύνη για συ­νεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας στο επίπεδο χρήσης της κοινής υποδομής των πάρκων.
2. Πλήρη επιστημονική υποστήρι­ξη για θέματα διατροφής, διαχείρισης, υγιεινής, πρόληψης και θεραπείας ασθενειών και διαχείρισης, αξιοποίησης και βελτίωσης του δυναμικού των βοσκοτόπων.
4. Αποτελεσματικότερη προστα­σία περιβάλλον (όχληση, ρύ­πανση, υποβάθμιση) και αισθητι­κή αναβάθμιση του αγροτικού το­πίου με την κατασκευή εναρμονι­σμένων με το περιβάλλον αιγοπροβατοστασίων.
5. Προμήθεια ζωοτροφών με κα­λύτερους οικονομικούς όρους λόγω μαζικής αγοράς (οικονομία κλίμακας - χαμηλότερο κόστος διατροφής).
6. Πώληση κτηνοτροφικών προϊό­ντων (γάλακτος, κρέατος) σε υψη­λότερη τιμή λόγω διαθέσιμέ ποσότητας και ποιότητας, αλλά και μεγαλύτερης διαπραγματευτικής δυνατότητας.
7. Διάθεση ασφαλών κτηνοτροφι­κών προϊόντων υψηλής ποιότητας λόγω εφαρμογής της μηχανικής άμελξης (μικροβιακό φορτίο γάλακτος) και των ενδεδειγμένων μεθό­δων διατροφής και κανόνων υγιεινής στα ζώα και τις εγκαταστάσεις.
8. Βελτίωση του εισοδήματος των κτηνοτροφών που θα προέλθει από: την αύξηση των αποδόσεων των ζώων λόγω της ισόρροπης διατροφής, τη μείωση των απωλειών λόγω εφαρμογής προγράμματος προληπτικής υγιεινής και εμ­βολιασμών των ζώων, το χαμηλότερο κόστος προμήθειας ζωοτροφών και υγειονομικής περίθαλψης, το χαμηλότερο λει­τουργικό κόστος των επιμέρους μονάδων, την υψηλότερη τιμή δι­άθεσή των προϊόντων λόγω της οργάνωσης της ομάδας των παρα­γωγών, την καλύτερη αναπαραγω­γική διαχείριση των ποιμνίων (ε­φαρμογή συγχρονισμού τοκετών ή τεχνητής σπερματέγχυσής) και την οργάνωση επιλογής και πώλησης ζώων αναπαραγωγής εφόσον η εκτρεφόμενη φυλή πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
epirusepress

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου