Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Οι τρεις μεγάλοι ασθενείς της γαλακτοβιομηχανίας

Μετά το λουκέτο στη γαλακτοβιομηχα­νία Αγνό, κίνδυνος κατάρρευσης φαίνε­ται να απειλεί και τη Δωδώνη, ενώ από μία κλωστή δείχνει να κρέμεται και το μέλλον της Μεβγάλ. Αιτία τα «στεγνά» ταμεία των εταιρειών από ρευστό γεγονός που τις έχει οδηγήσει σε ομηρικές συγκρούσεις με τους κτηνοτρόφους (και όχι μόνο)!
Οι οποίοι, όπως και οι ίδιοι επιβεβαιώ­νουν, είναι πλέον με δεμένα χέρια περιμένοντας τα λεφτά τους από την πρώτη ύ­λη που έχουν παραδώσει στους κακοπλη­ρωτές συνεργάτες τους. Σημειώνεται ότι το 59% της συνολικής παραγωγής του ελληνι­κού αγελαδινού γάλακτος παράγεται στην Κεντρική Μακεδονία και το 70% αυτής της ποσότητας (δηλαδή το 42% της συνολικής παραγωγής) παράγεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Ωστόσο, όπως ισχυρίζονται κτηνοτρόφοι, η χρεοκοπία της Αγνό είναι και παραμένει η μεγαλύτερη βραδυφλεγής Βόμβα στα θε­μέλια του πρωτογενή τομέα. Και ο λόγος εί­ναι απλός. Η...
χρεοκοπία αυτή μπορεί να συμπαρασύρει ολόκληρο το οικοδόμημα στο οποίο ανήκει και συγκεκριμένα τον όμι­λο Κολιό, καθώς τα χρέη της Αγνό βαραί­νουν την μητρική. Η οποία επίσης έχει ξε­κινήσει να εμφανίζει προβλήματα ρευστό­τητας όπως επιβεβαιώνουν και οι πρόσφα­τες καθυστερήσεις στις πληρωμές των συ­νεργατών της.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οφειλής που πλέον έχει περάσει στις πλάτες της μητρι­κής και αναζητά λύση εκτός από τις ο­φειλές προς τους κτηνοτρόφους αποτελεί το χρέος προς τη ΔΕΗ συνολικού ύψους 650.000 ευρώ. Μόλις πριν μερικές μέρες η ΔΕΗ με έγγραφό της ενημέρωσε την διοί­κηση του ομίλου ότι θα προχωρήσει σε δια­κοπή ηλεκτροδότησης.
Ολα δείχνουν ότι το μέλλον της άλλο­τε κραταιάς δύναμης στον γαλακτοκομι­κό κλάδο σαφώς και έχει ένα μεγάλο ε­ρωτηματικό.
Πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας Νίκος Κο­λιός βρίσκεται εδώ και καιρό σε αναζήτη­ση στρατηγικού συνεργάτη. Στο πλαίσιο αυ­τό έχει κάνει επαφές με οίκους του εξωτε­ρικού αλλά και με Έλληνες επιχειρηματίες από τον χώρο των τροφίμων χωρίς ωστόσο καμία επιτυχή κατάληξη.
Προβλήματα ρευστότατος στη Δωδώνη
Σε δεινή κατάσταση εμφανίζεται να εί­ναι και η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη. Ό­πως μας ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ιωαννίνων Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης, το πρόβλημα αντί να λύνεται βαθαίνει περισ­σότερο οδηγώντας πολλούς παλιούς κτηνοτρόφους που συνεργάζονταν με την ιστορι­κή γαλακτοβιομηχανία να αποχωρούν ανα­ζητώντας νέες συμφωνίες με άλλες γαλα­κτοβιομηχανίες.
Ήδη πρόσφατα κατά τον ίδιο κάποιοι κτηνοτρόφοι που παράγουν αγελαδινό γάλα εγκαινίασαν την συνεργασία τους με την FrieslandCampina και άλλοι με τις ΤΥΡΑΣ και Ήπειρος. Όσον αφορά τους υπόλοιπους που παραμένουν στο «άρ­μα» της Δωδώνη πολύ απλά αναμένουν τα χρήματά τους από τον Μάιο και δώθε ση­μείωσε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού.
Ζητά γάλα αλλά δεν δίνουν στη Μεβγάλ
Ψάχνει γάλα αλλά δεν βρίσκει, όχι γιατί δεν υπάρχει αλλά γιατί οι κτηνοτρόφοι πια μετά και από το φιάσκο με την Αγνό φο­βούνται να συνεργαστούν μαζί της, μας λέ­ει κιηνοτρόφος για την Μεβγάλ.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μολονότι η τελευταία προμηθεύεται περί τους 170 τό­νους γάλα την ημέρα το τελευταίο διάστη­μα αναζητά επιπλέον 30 τόνους τους οποί­ους και δεν έχει βρει. Ο βασικότερος λόγος αυτού είναι ότι χρωστά χρήματα από τον Ι­ούνιο και δώθε.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου