Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Το κυνήγι των αλλοδαπών εργατών δένει τα χέρια των παραγωγών

Επιπτώσεις και στους Έλλη­νες παραγωγούς έχει η επισφα­λής κατάσταση των μετανα­στών στην Ελλάδα με τις προ­σωρινές άδειες διαμονής, κα­θώς αδυνατούν να βρουν ερ­γάτες προκειμένου να απασχο­λήσουν μόνιμα και νόμιμα στις καλλιέργειές τους.
Η προσφορά εργατικών χε­ριών προέρχεται μόνο από αλλο­δαπούς, δηλώνει στην EpirusEpress ο παραγωγός και πρόεδρος του Συνεταιρισμού Παραγωγών 0- πωροκηπευτικών και Αγροτικών Προϊόντων Πρέβεζας, Χρήστος Κόπης καθώς όπως λέει «κανέ­νας Έλληνας, 35 χρόνια που εί­μαι καλλιεργητής, δε θέλησε να απασχοληθεί ως εργάτης. Ακό­μα και σήμερα με την κρίση, η κατάσταση παραμένει η ίδια». Το ίδιο αναφέρουν και σε ανα­κοίνωση που εξέδωσαν την Πα­ρασκευή οι παραγωγοί φράου­λας της Ν. Μανωλάδας. Όπως λένε και οι...
δύο πλευρές στην EpirusEpress, θέλουν να ξεκινήσει σοβαρός διάλογος με την κυβέρ­ νηση για την επίλυση τού προ­βλήματος με όποιον τρόπο είναι περισσότερο δίκαιος τόσο για εργάτες όσο και αγρότες. Τις ε­πόμενες εβδομάδες, μάλιστα, θα επιδιώξουν να γίνει κύκλος επα­φών με τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης (υπουργεία Εσωτε­ρικών, Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), με μια σειρά αιτη­μάτων: Από το καθεστώς παρα­μονής τους στη χώρα, μέχρι τις καθημερινές συνθήκες διαβίω­σης και την ασφάλισή τους.
Ο κ. Κόπης φτάνει ακόμα πιο πέρα και λέει: «Θέλουμε να δη­λώσουμε τον κάθε μετανάστη, να βγάλουνε κάρτα μόνιμης δι­
αμονής, για να τους βγάλουμε χαρτιά. Έτσι και αυτοί θα είναι ασφαλισμένοι και εμείς θα έχου­με προσωπικό να δουλεύουμε», εξηγεί ο παραγωγός. Αν πιά- σει έναν μετανάστη η αστυνο­μία χωρίς χαρτιά, οι επιπτώσεις για τον εργοδότη του είναι πο­λύ σοβαρές: «Θα καλέσουν και εμένα στην Ασφάλεια και θα ο­ριστεί τακτική δικάσιμος, όπως συνέβαινε όταν συλλαμβάνανε τους Αλβανούς εργάτες», επιση­μαίνει ο κ. Κόπης. «Δε θέλω να είμαι κυνηγημένος», τονίζει και προτείνει: «Το κράτος πρέπει να δώσει το δικαίωμα σε μένα και το μετανάστη να είμαστε νόμι­μοι, να τον δηλώσω και να τον ασφαλίσω, να μην είναι απρό­σωπος, να έχει πρόσωπο».
Έτσι, οι παραγωγοί αναγκα­στικά παρανομούν, καθώς δεν μπορούν να ασφαλίσουν και να δηλώσουν τους αλλοδαπούς ερ­γάτες, αφού δε διαθέτουν χαρ­τιά απαραίτητα για την έκδοση Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. κτλ.
πηγή: Epirusepress

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου